Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Gasten WiFi

Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden van het gasten WiFi netwerk voordat u gebruik maakt van het netwerk. De Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het draadloze netwerk.

Door te klikken op “Connect” op de WiFi Portal bevestigt u dat u de Algemene Voorwaarden Gasten WiFi Tejaterke hebt gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat voor de komende 30 dagen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden, is het niet toegestaan om de Tejaterke Gasten WiFi te gebruiken. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te vinden op de website: www.tejaterke.nl/voorwaarden. De Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast.

1. Definities

1.1 Tejaterke Gasten WiFi: de dienst waarbij ’t Tejaterke de Gebruiker op het Gasten WiFi netwerk van ’t Tejaterke toegang verschaft tot het internet.
1.2 Gebruiker: een natuurlijke persoon die van ’t Tejaterke Gasten WiFi gebruik maakt.
1.3 WiFi-locaties: het bereik van het WiFi netwerk in ’t Tejaterke.
1.4 Eigenaar: Stichting ’t Tejaterke, Max de Bossustraat 1, 5684 CG Best.

2. Gebruik van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk

2.1 Aan het gebruik van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk zijn geen kosten verbonden.
2.2 Het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk is bedoeld voor bezoekers die op het Internet websites/informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden.
2.3 Het gebruik van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk buiten de locatie is verboden.
2.4 De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan en Eigenaar kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en beschikbaarheid van het netwerk en/of daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht. Eigenaar biedt geen ondersteuning bij opzetten van een verbinding op apparaten van derden.
2.5 De Gebruiker zal er voor zorgdragen dat geen hinder en geen schade aan andere gebruikers van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk, het internet en het netwerk wordt veroorzaakt.
2.6 Het is de Gebruiker verboden om via het netwerk:
(a) Een device te koppelen dat reageert als een server, of services aanbiedt op het Internet;
(b) Peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen;
(c) Spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;
(d) virussen, trojan horses, key loggers of soortgelijk te verspreiden;
(e) massa mail te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek IP-adres;
(f) materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te verspreiden;
(g) personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen;
(h) zonder toestemming toegang te verwerven tot andere computers, telefoons of computersystemen;
(i) inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
(j) het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.
2.7 Eigenaar registreert surfgedrag en blokkeert websites indien deze naar haar mening in strijd zijn met de goede zeden en/of de openbare orde.
2.8 Eigenaar houdt zich te allen tijde het recht voor om de verbinding te verbreken.

3. Garantie & aansprakelijkheid

3.1 Het gebruik van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk is voor eigen risico van de Gebruiker.
3.2 Het dataverkeer via het netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen. Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer.

3.3 De Gebruikers is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software/bestanden.
3.4 Eigenaar is nimmer aansprakelijk voor eventueel uitval van het internet of netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.
3.5 Eigenaar is nimmer aansprakelijkheid voor (in)directe schade als gevolg van het gebruik van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk van Eigenaar.
3.6 Eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich middels het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk toegang tot verschaft.
3.7 De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Eigenaar lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de onderhavige bepalingen en zal Eigenaar vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Eigenaar als gevolg hiervan.

4. Buitengebruikstelling

4.1 Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, is Eigenaar gerechtigd de Gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten dan wel af te sluiten van het netwerk.

Eigenaar is gerechtigd om het netwerk dan wel het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk om haar motiverende redenen per direct te beëindigen.

Eigenaar heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren voor onderhoud.

5. Overig

5.1 Eigenaar is gerechtigd haar rechten en verplichtingen ten aanzien van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk over te dragen aan een derde.

5.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Eigenaar worden gewijzigd.

5.3 Op deze Algemene Voorwaarden en voor het gebruik van het Tejaterke Gasten WiFi Netwerk, is Nederlands recht van toepassing.